Algemene voorwaarden

 

 

Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Motorbronx zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Motorbronx worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Motorbronx ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Motorbronx. Motorbronx is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt  Motorbronx dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Motorbronx zijn vrijblijvend en Motorbronx behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

 

Reclames en aansprakelijkheid

4.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de bestelling beantwoorden.. Indien dit niet het geval is, meld u dit aan Motorbronx zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na aflevering.

4.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de bestelling beantwoorden, heeft Motorbronx de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

Betalingen

5.1 Volledige betaling dient te geschieden na ontvangst van factuur en voor verzending artikel via bankoverschrijving.

5.2 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Motorbronx verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Levering

6.1 De door Motorbronx opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige levertijd geeft u geen recht op schade vergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

6.2 De levering van de producten geschied na ontvangst van de betaling en op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Elektronische communicatie en bewijs

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolg van gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Motorbronx (danwel door beide partijen ingeschakelde derden), is Motorbronx niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Motorbronx.

7.2 De administratie van de  Motorbronx geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 

Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Motorbronx in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechtelijke overeenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Motorbronx gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Motorbronx kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Garantie

9.1  Motorbronx staat voor een periode van twee (2) jaar na levering van het product in voor een goede werking van het product. Kapotte onderdelen zullen na overleg met de klant gratis vervangen worden.

9.2 Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, overbelasting, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, of door installatie, montage of reparatie door de klant of door derden.

9.3 Geen garantie wordt gegeven op geleverde producten die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door de klant zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.

9.4 Wormwiel, rolletjes en riemen vallen nooit onder de garantie. Motorbronx adviseert om de riemen jaarlijks te vervangen.

 

Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Motorbronx in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Motorbronx vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2 Motorbronx is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

PATENT PENDING, DESIGN PROTECTION

© 2019 Motorbronx - all rights reserved - algemene voorwaarden - herroepingsrecht - privacybeleid